Zamów bezpłatną próbkę Białe kropki

Polityka prywatności

Informacje Ogólne

1. Właściciel serwisu dba o prywatność każdego Użytkownika korzystającego z usług serwisu internetowego www.inteno.pl , (dalej: Serwis). Właścicielem Serwisu jest DOZ S.A.
2. W trosce o zapewnienie Użytkownikom znajomości zasad funkcjonowania serwisu oraz zasad ochrony danych osobowych, właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej.
3. Polityka prywatności i plików cookies określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych w Serwisie plikach cookies.

Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

1. Administratorze danych – należy przez to rozumieć DOZ S.A., NIP: 676-21-75-698 , KRS nr 0000058632 adres e-mail: pomoc@doz.pl, numer telefonu: 800 110 110;
2. Właścicielu Serwisu - należy przez to rozumieć DOZ S.A., NIP: 676-21-75-698 , KRS nr 0000058632 adres e-mail: pomoc@doz.pl, numer telefonu: 800 110 110;
3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;
4. Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć niniejszą politykę prywatności i plików cookies.
5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Danych osobowych - są to każde informację lub część informacji dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (“osoba, której dane dotyczą”), która może być zidentyfikowana bezpośrednio (np. imię oraz nazwisko) lub pośrednio (np. unikalny numer identyfikujący). Dane osobowe obejmują więc takie dane jak np. adres email, numer telefonu komórkowego, treść generowaną przez Użytkownika. Mogą również obejmować unikalne identyfikatory numeryczne, takie jak m.in. adres IP komputera Użytkownika.
7. Przetwarzanie- jest to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
8. Organ nadzorczy- należy przez to rozumieć niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności RODO.
2. Dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu będą/ mogą być przetwarzane:

a) w celu realizacji wysyłki zestawu próbek przez Administratora danych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu przesyłania informacji marketingowych o produktach, w celu wysyłki newslettera (zawierającego materiały marketingowo-informacyjne), na podany przez Użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych
w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów w formie przesyłania wiadomości e-mail będzie możliwe, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełnienia celów określonych powyżej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym czasie – w zakresie oraz przez okres przedawnienia roszczeń; w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów - do momentu zgłoszenia sprzeciw wobec ich przetwarzania,
a po tym czasie – w zakresie oraz przez okres przedawnienia roszczeń;

Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dokonywanego w oparciu o prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych.
2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

Linki do stron internetowych należących do podmiotów trzecich

Serwis zawiera linki przekierowujące Użytkownika do stron internetowych sieci naszych partnerów realizujących sprzedaż produktów zamieszczonych w Serwisie. Partnerzy realizujący sprzedaż produktów umieszczonych w Serwisie są Administratorem danych Użytkowników oraz przetwarzają ich dane osobowe na odrębnych zasadach. W tym celu zalecamy dokładne zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych przez naszych parterów.
VI. Narzędzia społecznościowe
Serwis używa wtyczek i innych narzędzi udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram i Google. Wyświetlając Serwis www.inteno.pl , zawierający taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Serwisy społecznościowe otrzymują informacje, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Serwis, także w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada profilu w serwisie społecznościowym. Informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera serwisu społecznościowego i tam jest przechowywana. W przypadku Użytkownika, który jest zalogowany na koncie serwisu społecznościowego, właściciel tego serwisu społecznościowego będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie inteno.pl do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym.